Činnosti klubu

Medzi činnosti nášho klubu patrí organizovanie, alebo navštevovanie verejných vojenských podujatí, na báze rekonštrukcií bojov. Tie sú často organizované na miestach a lokalitách reálnych bojísk, kde sa istým divadelným spôsobom, pripomenú divákom vojnové udalosti spojené s daným miestom. Najčastejšie sa zúčastňujeme týchto akcií na území Slovenska, Česka a Poľska. Na akciách venujúcich sa obdobiu druhej svetovej vojny, najčastejšie stvárňujeme jednotky 1. československého armádneho zboru, alebo jednotky sovietskej Červenej armády.

Pravidelne spoluorganizujeme, alebo sa zúčastňujeme rôznych vojensko-historických podujatí, ktoré však majú neverejný charakter a nie sú divákom plne prístupné. Ide často o akcie typu Living history, teda dobové žitie, alebo historické vojenské manévre a výcviky v rámci viacerých klubov. Motívom týchto podujatí je skúsiť si niekoľko dní bežných útrap a žitia vojakov počas ich služby v armáde. V rámci druhej svetovej vojny tieto podujatia absolvujeme predstavujúc 1. československý armádny zbor, v povojnovej histórii jednotky Československej ľudovej armády.

Klub často organizuje vlastné klubové akcie, ktorých cieľom je skvalitnenie vedomostí a schopností našich členov. Najčastejšie ide o súkromný klubový technický výcvik, alebo predávanie si historických či vojenských poznatkov. Medzi súkromné akcie sú radené aj členské schôdze nášho združenia, alebo iné voľnočasové činnosti nášho klubu, ako napríklad návšteva múzeí, historických bojísk, objektov a rôzne ďalšie outdoorové aktivity.

Niektorí členovia klubu úspešne vykonávajú aj historický výskum. Ten je vykonávaný štúdiom archívnych dokumentov v rôznych štátnych a vojenských archívoch, štúdiom odborných publikácií a iných historických prameňov, či formou interview s pamätníkmi a veteránmi.

Medzi hlavné tematické a historické záujmy bádateľskej činnosti patrí problematika československého východného odboja počas druhej svetovej vojny, činnosť Červenej armády na území Československa, vojenské letectvo od medzivojnového obdobia po 60te roky, organizácia a fungovanie československej armády a bezpečnostných zborov od roku 1945 po rok 1989 a niekoľko ďalších historických udalostí, alebo vojenských zložiek.

V súvislosti s našim zameraním a záujmom, mnohí členovia vykonávajú aktívnu zberateľskú činnosť rôznych historických artefaktov, vojenského výstroja, uniforiem a materiálu, či dobových predmetov. Táto činnosť úzko súvisí aj s bádateľskou činnosťou, keďže na mnohých predmetoch sa dá vykonávať aj historická výskumná činnosť.

V rámci rôznych kultúrnych podujatí, alebo tematických akcií, organizujeme alebo vykonávame verejné výstavy, na ktorých prezentujeme naše historické jednotky, či vojenský výstroj a materiál. Na výstavách prezentujeme naše získané poznatky z bádateľskej činnosti a nami získaný zberateľský vojenský materiál. Prezentujeme teda najčastejšie tématiku 1. československého armádneho zboru, špeciálne letecké a paradesantné jednotky, povojnovú československú armádu alebo iné.

Pravidelne sa zúčastňujeme rôznych pietnych aktov a spomienkových udalostí, v spojitosti s vojensko-historickými udalosťami a ich výročiami, alebo pamätných akcií v spojitosti s historickými osobami. Najčastejšie ide o udalosti pripomínajúce oslobodenie Československa, históriu Slovenského národného povstania, či tragické vojnové udalosti. Na týchto podujatiach vykonávame vojenskú čestnú stráž v historických uniformách, prípadne vykonávame čestnú salvu, kladenie vencov, alebo stráž historického práporu.

Medzi naše obľúbené činnosti patrí aj turistika v prírode v dobových vojenských uniformách s výstrojou. Zúčastňujeme sa niektorých verejných turistických pochodov, venovaných určitej historickej udalosti, alebo organizujeme vlastné pochody. Takmer vždy sú volené trasy v lokalite reálnych niekdajších bojísk, alebo po stopách pohybu niektorých nami prezentovaných jednotiek.

V rámci všetkých našich činností pracujeme alebo spolupracujeme na rôznych historických projektoch, ktorých cieľom je zachovávanie pamiatky druhej svetovej vojny. Preto radi spolupracujeme s rôznymi organizáciami, či inštitúciami s podobným cieľom. Medzi najvýznamnejšie z nich patrí napríklad turistický sprievodca Dukla 1944.