Klub vojenskej histórie Svoboda je dobrovoľné občianske združenie priaznivcov vojenskej histórie. Svoju činnosť vyvíjame na demokratických princípoch, pri ktorých sa riadime zákonmi a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, ako i štátu v ktorom práve vykonávame svoju činnosť. Sme organizáciou záujmovou, nezávislou a neziskovou. Nestotožňujeme sa s ideológiami, ktoré potlačujú základné ľudské práva, slobody a morálne hodnoty a ani ich nepropagujeme. Naša činnosť je zameraná na prezentovanie histórie a náš záujem o dejiny, armádne jednotky a vojenské predmety je čisto technický, faktografický či zberateľský. Neinklinujeme k predmetom záujmu ani po politickej či ideologickej stránke. Nepropagujeme vojnu ani násilie, naopak ich odsudzujeme. Svoju činnosť vykonávame vo voľnom čase a vlastnými prostriedkami. Úspešne spolupracujeme s ďalšími vojenskými historickými klubmi, najmä zo Slovenska a Česka. V rámci niektorých našich činností takisto spolupracujeme s rôznymi štátnymi inštitúciami či múzeami, orgánmi územnej samosprávy, civilnou ochranou ako i fyzickými a právnickými osobami.

Členovia klubu vojenskej histórie Svoboda

Náš klub oficiálne vznikol zaregistrovaním združenia na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky v roku 2011. Mnohí naši členovia však vykonávali vojensko-historickú záujmovú činnosť v rôznych iných združeniach a spolkoch, prípadne samostatne, približne od roku 2004. Preto máme v niektorých našich činnostiach už dlhoročné skúsenosti. Hlavným zameraním klubu je československá vojenská história v 20. storočí, no nebránime sa ani ani iným záujmom. Sme jedným zo zakladajúcich klubov spolku 4. prápor úderný, združujúceho viaceré kluby, ktorý vznikol pre kvalitné a organizované prezentovanie histórie jednotiek 1. československého armádneho zboru, kde naši členovia zastávajú niektoré kľúčové pozície v jeho štruktúre.

Pravidelne organizujeme rôzne kultúrno-spoločenské akcie, zamerané na československú vojenskú históriu. Zhromažďujeme rôzne historické artefakty za účelom ich prezentácie a výstav. Aktívne sa stretávame s veteránmi z bojov a pamätníkmi rôznych historických udalostí, snažiac sa zachovať našu orálnu a písomnú históriu. Venujeme sa bádateľskej a publikačnej činnosti, v ktorej sa zameriavame predovšetkým na neznáme a zabudnuté osudy z východného Slovenska a Podkarpatskej Rusi.

Spolupracujeme na rôznych historických projektoch, s cieľom zachovania kultúrneho dedičstva, histórie a odkazu našich predkov. Veríme, že pripomínaním si a nezabúdaním na dôležité a neľahké udalosti z našej histórie, dokážeme zachovať odkaz pamätníkov tak, aby sa ťarchy dejín už nikdy nemuseli opakovať.

Klub nesie meno armádneho generála Ludvíka Svobodu, legionára, veliteľa československých jednotiek na východnom fronte, neskôr ministra národnej obrany a siedmeho prezidenta Československa.

26. novembra 2016, v deň pripomenutia si narodenia Ludvíka Svobody v jeho rodnom meste Hroznatíne, klub získal oficiálne právo byť vojensko-historickým združením pomenovaným po Ludvíkovi Svobodovi od jeho dcéry, pani profesorky Zoe Klusákovej-Svobodovej.

Dekrét udelený KVH Svoboda pani profesorkou Zoe Klusákovou-Svobodovou